2023-2024 REGELGEVING

REGLEMENT

TOP MODEL EUROPE

INLEIDING

De wedstrijd Top Model Europe wordt georganiseerd door SPRL Europe Events, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0687471563 / Info@TopModelEurope.com . Elk nationaal comité in heel Europa organiseert op zijn grondgebied castings selectiewedstrijden volgens het door Top Model Europe goedgekeurde methodologische model.

Alle foto’s, logo’s, teksten en video’s die op de website te vinden zijn, mogen niet gebruikt worden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming. Elk ongeautoriseerd gebruik zal als misbruik beschouwd worden en de gebruiker zal aansprakelijk gesteld worden met gerechtelijke procedures en schadevergoedingen.

Artikel 1- DEELNAME EN DUURTIJD

Deelnemen aan de wedstrijd Top Model Europe, impliceert op zich de aanvaarding zonder enig voorbehoud van dit reglement.

Top Model Europe staat open voor deelnemers tussen 14 en 32 jaar, behalve wanneer een uitzonderlijke toelating wordt bekomen van de organisatie. Kandidaten die nog geen 16 jaar zijn, hebben ouderlijke toestemming nodig.

De wedstrijd begint op de dag van de casting en eindigt met de bekendmaking van de winnaars.

De organisatie behoudt zich het recht om de wedstrijd of delen ervan, in te korten, aan te passen, te onderbreken of te annuleren zonder voorafgaande waarschuwing, zonder aansprakelijk te kunnen worden gesteld en zonder mogelijkheid tot het indienen van een klacht door de kandidaat.

Artikel 2- Vergoeding

De deelname van de kandidaat aan de Top Model Europe wedstrijd wordt op geen enkel moment vergoed.

Artikel 3 - VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

TOP MODEL EUROPE verloopt in 4 stappen :

1. Online registratie :

Online registratie is verplicht om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

2. De selectie - Stem van de jury en het publiek

De kandidaten worden beoordeeld door de jury. De evaluatie wordt, afhankelijk van de keuze van de organisator, gemaakt op basis van een van de volgende opties: presentatie tijdens een casting, presentatie tijdens een videoconferentie, presentatie door middel van een door de kandidaat opgenomen video. De stem van de jury wordt aangevuld met een publiekstem via de wedstrijdwebsite en/of sociale media. Stemmen is gratis en elke bezoeker kan één keer per model stemmen gedurende een door de organisator bepaalde periode.

3. De halve finale:

De halve finale vindt plaats met of zonder publiek. Aan het einde van deze stap, kiest de jury de modellen die zullen deelnemen aan de finale.

4. De Finale (Fashion Show voor de Ontwerpers):

De finalisten nemen deel aan de fashion show van de finale met de Europese mode ontwerpers. De finale is voor de publiek en voor een jury. Indien er geen bijkomend evenement voorzien wordt door de organisatie, zullen de winnaars tijdens of na het evenement worden bekendgemaakt.

Artikel 4 - Kwalificatie en diskwalificatie

De kandidaten zullen beoordeeld worden gedurende elke fase van de wedstrijd door het organiserend comité van de wedstrijd en/of door een jury. De kandidaten die geselecteerd zijn, mogen deelnemen aan de volgende stappen van de wedstrijd. Tijdens de halve finale en de finale zullen de kandidaten beoordeeld worden tijdens de verschillende workshops en evenementen waaraan ze deelnemen alsook tijdens de modeshow in aanwezigheid van een publiek en jury. Het organiserend comité kan vrij uitspraak doen op elk moment over de kwalificatie of eliminatie van een kandidaat tijdens de gehele duur van de wedstrijd Top Model Europe. Tijdens de halve finale en de finale doet het organiserend comité vrij uitspraak over de kwalificatie en diskwalificatie van de kandidaten. De uitspraak dient nooit noodzakelijkerwijs gegrond te zijn.

Artikel 5 - PRIJZENPAKKET VOOR DE WINNAARS

Het prijzenpakket voor de winnaars van de TOP MODEL EUROPE-wedstrijd bestaat uitsluitend uit prijzen die de winnaars toelaten hun carrière te beginnen, als model en/of fotomodel, in de mode- en/of reclamewereld Het samenstellen van een book in Europa en/of het buitenland, de ontmoeting met modelagentschappen en/of partners uit de modewereld, deelname aan een Fashion Week in Europa of daarbuiten, trainingen, individuele coachings, de opleiding en relooking, etc. zijn voorbeelden van prijzen. Deze kunnen niet in geld of andere voordelen in natura worden omgewisseld. Het prijzenpakket is persoonlijk en mag onder geen enkele geval aan derden worden overgedragen of verkocht.

Artikel 6 - EXCLUSIEVE DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

De kandidaten kunnen niet deelnemen aan een andere schoonheids- of modellenwedstrijd (Miss, Mister) tijdens de duur van de wedstrijd. Zonder toestemming van de organisator kan de kandidaat zich niet inschrijven in een modellenbureau tijdens de duur van de wedstrijd. De organisator zal een onderzoek uitvoeren om na te gaan of het bureau vertrouwenswaardig is vooraleer een positief of negatief advies uit te brengen aan de kandidaat.

Artikel 7 - DEELNAMEKOST

Tijdens de wedstrijd moet de kandidaat geen sponsors zoeken en is hij/zij niet verplicht om producten of diensten aan te kopen van de organisatie of haar partners.

Om deel te nemen aan de wedstrijd verplicht de kandidaat zich tot het betalen van een inschrijfgeld van € 39 voor landen van de Europese Unie, £ 35 voor het Verenigd Koninkrijk en CHF 50 voor Zwitserland. Dit bedrag moet online per creditcard worden betaald op de website van het vergelijkend onderzoek. Om de vele kosten te dekken die de Organisator maakt voor het organiseren van de competitie, gaat elke kandidaat die slaagt voor de selectietest ook akkoord met het betalen van een bijdrage bijdrage TME (bijdrage in de kosten voor het organiseren van de evenementen Top Model Europe). Deze is vastgesteld op € 65. De bijdrage wordt gevraagd aan de kandidaat die slaagt voor de selectietest en wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de halve finale, stap 3a/officiële foto en/of 3b/training.

Het lidgeld stelt de organisator in staat om gratis aan te bieden (illustratieve, niet-limitatieve en indicatieve lijst):

 • Een cadeaubon van 200 euro bij onze partner fotografen.
 • Het publiceren van je foto op de website van Top Model Europe
 • Gratis publieke stemming op de Top Model Europe website
 • De deelname aan de halve finale voor de geselecteerde modellen.
 • Modellenopleiding voor de halvefinalisten
 • Deelname aan de finale met de ontwerpers voor de finalisten
 • Modellenopleiding voor de finalisten
 • De fotoshoot van de finalisten.
 • Ontmoetingen met de mode-ontwerpers
 • Haarstyling en make-up voor de finalisten
 • Alle foto's van de finale.
 • De video van de finale
 • Prijzen voor de winnaars.
Inschrijvingsgeld en de bijdrage TME zijn in geen geval inwisselbaar of terugbetaald.

Artikel 8 - Ongevallen en schade

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade, ongelukken en directe of indirecte kosten tijdens of na de wedstrijd. Ook kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade tijdens de selectie, halve finale, finale, trainingen en andere gerelateerde activiteiten. Indien de wedstrijd moet worden uitgesteld, geannuleerd of onderbroken voor redenen die buiten de controle van de organisatie liggen, kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9 - BEELDRECHT EN UITZENDING

De kandidaten zullen regelmatig gefotografeerd worden. De wedstrijd Top Model Europe zal tevens grotendeels worden gefilmd in het kader van video’s bestemd voor de televisie en/of Web TV opdat de kandidaten door een breed publiek kunnen worden bekeken teneinde hun deelname te promoten. Om de verspreiding van deze foto’s en video’s mogelijk te maken, zal de kandidaat afzien van het recht op beeld en de verspreiding ervan exclusief en gratis overdragen aan de organisator. Hij of zij verklaart uitdrukkelijk te aanvaarden dat zijn of haar afbeelding en/of stem worden opgenomen en gefilmd tijdens de wedstrijd Top Model Europe. Hij of zij verklaart tevens bewust te zijn van het feit dat zijn of haar afbeelding en/of stem kunnen worden vastgelegd op elk moment en in elke context tijdens de periode van de wedstrijd. De kandidaat verklaart volledig en voorafgaandelijk te zijn ingelicht over de mogelijke verspreidingen bij het publiek van één of meerdere (geluids)afbeeldingen. Bijgevolg draagt de Kandidaat aan de organisator het recht over zijn of haar afbeelding en/of stem op te nemen en vast te leggen, weer te geven, te wijzigen, aan te passen en te verspreiden bij het publiek. Dit zonder beperking van het aantal, volledig of gedeeltelijk door alle gekende of ongekende media en in alle formaten, met name het recht om zelf te digitaliseren of te laten digitaliseren, zelf weer te geven of te laten weergeven, het recht om in omloop te brengen, te verdelen en mee te delen aan het publiek, het recht zelf te verkopen of te laten verkopen, het recht op het huren en lenen, alsook het recht om voor te stellen en mee te delen aan het publiek door alle technieken, met name door verspreiding of televisie, op netwerken en/of andere telecommunicatiesystemen (zoals een herztzender of digitale zender, internet, kabel, satelliet, 3G), het recht op beheer door alle gekende en ongekende middelen en voor alle secondaire en afgeleide rechten, met name alle papieren vormen (zoals pers, affiches, tijdschriften, boeken), audio en video (zoals K7 video, DVD, CD, CD Rom), en dit helemaal gratis. De kandidaat garandeert ook aan de organisator dat de overeengekomen overdracht van rechten van afbeelding en stem niet in strijd is met de rechten van derden. De kandidaat wijst ook aan de organisator het recht toe om, in geval van beheer van de opnames, zijn of haar voornaam en alle andere informatie omtrent de kandidaat weer te geven waarvoor hij of zij vrijwillig toestemming heeft verleend. De overdracht van de rechten geldt voor wereldwijd gebruik en voor een periode van 5 jaar (vijf jaar) vanaf de datum waarop deze overeenkomst wordt ondertekend. De overdracht wordt stilzwijgend vernieuwd voor dezelfde periode, behalve bij opzegging door aangetekende brief mits een opzegperiode van 6 maanden voor het einde van elke vernieuwing.

Artikel 10 - garanties

Door deel te nemen aan de wedstrijd TOP MODEL EUROPE verbindt de kandidaat zich ertoe deze overeenkomst zonder beperkingen te aanvaarden. De kandidaat aanvaardt in alle vrijheid en expliciet dat zijn of haar afbeelding en/of zijn of haar stem opgenomen en gefilmd worden op elk moment en in elke context, evenals in elke lastige of delicate situaties van de wedstrijd. Met deze goedkeuring ziet de kandidaat af van elk beroep jegens de organisator naar aanleiding van één of meerdere verspreidingen van opgenomen (geluids)beelden bij het publiek. De kandidaat weerhoudt zich niet van de overdracht van de rechten op afbeelding en verspreiding zoals vermeld in de artikel 9 van deze overeenkomst. Indien een speciale overeenkomst werd afgesloten waarbij afgeweken wordt van één van de bepalingen in deze overeenkomst, blijven de andere clausules van toepassing. Het feit dat de organisator geen gebruik maakt van zijn overgedragen rechten, betekent niet dat hij deze niet kan laten gelden.

Artikel 11 - NEERLEGGING VAN HET REGLEMENT

Deze regels, bijgewerkt en gepubliceerd op 01/11/23, zijn onderworpen aan een standaard elektronische handtekening en tijdstempel gecertificeerd door een juridische dienst. Elke reproductie, behalve voor persoonlijk gebruik, is verboden.

De vorige versie van de regels, bijgewerkt en gepubliceerd op 01/01/23, is nog steeds beschikbaar op aanvraag per e-mail.

Artikel 12 - geschillen

Alle klachten moeten per aangetekende post naar de maatschappelijke zetel van SPRL Europe Events worden gestuurd. De klacht moet duidelijk de identiteit en de contactgegevens van de klager vermelden, evenals de reden van de klacht en de details van de klacht. Het document moet origineel zijn en ondertekend worden door de klager of zijn wettelijke vertegenwoordiger als deze minderjarig is. Europe Events zal binnen 30 werkdagen na ontvangst reageren op elke ontvangen klacht.

De partijen zullen alles in het werk stellen om in der minne elk geschil te regelen die zou kunnen plaatsgrijpen in het kader van deze overeenkomst. In het geval van een aanhoudende onenigheid zullen enkel de Brusselse rechtbanken gerechtigd zijn en zal enkel het Belgische recht van toepassing zijn, inbegrepen kort geding. De partijen komen overeen dat de processen zullen gehouden worden in het Frans.